Vilkår

Leievilkår lagerrom

Leiebetingelser

Lagerobjektet leies ut på månedsbasis uten tidsbegrensning. Minste leieperiode er restdager i leveringsmåned + 1 måned.

 

Leien gjelder pr. påbegynt måned og det refunderes ikke leie om leieforholdet avsluttes før den siste dagen i måneden.

 

Leiekontrakten fornyes automatisk den 1. hver måned. Skriftlig oppsigelse må skje innen 5 dager før månedens slutt.

 

Etter forfall beregnes det renter og gebyrer etter lovens satser.

 

Når lagerobjektet er fraflyttet står utleier fritt til å leie ut til nye kunder.

 

Leietaker må betale avtalt leie (pr. påbegynt måned) frem til lagerobjektet er frigjort helt - selvom leiekontrakten er oppsagt.

 

Leiekontrakten kan ikke overdras til 3. mann uten utleiers samtykke. Den formelle leietaker er økonomisk ansvarlig frem til lagerobjektet er frigjort.

 

Leien løper fra den 1. hver måned og forfaller forskuddsvis den 1. hver måned. Gebyr for faktura sendt pr post, kr. 50,-

 

Leien for selvbetjente lager er fritatt for MVA for private. MVA-pliktige bedrifter betaler MVA og det fremkommer i kontrakten og fakturaen. Det beregnes MVA av arbeid og tjenester utført av utleier.

 

Hvis leiekontrakten blir misligholdt, vil leiekontrakten bli oppsagt med skriftlig varsel, og alle omkostninger ifbm utkastelsen blir belastet leietaker. Leietakeren aksepterer utkastelsen uten at Namsmann blir kontaktet.

 

Leietakeren har en frist på 14 dager etter at skriftlig oppsigelse er gitt, til å betale skyldig leie og omkostninger ifbm oppsigelsen.

 

Leietakeren godtar utkastelse uten søksmål (jfr. tvangsfullbyrdelsesloven §.13-2, 3 ledd (a)) og gir samtidig utleier rett til å selge det som er lagret, på auksjon eller på annen måte, for dekning av skyldig leie og andre kostnader ifbm utkastelsen. Dersom ikke leietaker henter resterende eiendeler innen 14 dager etter varsel blir restene av eiendelene levert på avfallsplass for å frigjøre lagerobjektet.

 

Skyldig leie eller andre kostnader ifbm leiekontrakten må være fullt oppgjort før lagerobjektet tømmes/hentes. Hvis leietaker skylder leie, kan utleier nekte leietaker adgang til lageret inntil all skyldig leie og omkostninger er betalt i sin helhet.

 

Firma e.l. som garanterer/betaler leien for lagerobjekt for 3. mann kan ikke tidsbegrense leietiden. Garantien skal gjelde frem til lagerobjektet er frigjort. Hvis garantist ønsker å avslutte garantien må lagerplassen frigjøres og alle omkostninger i den forbindelse blir belastet garantist.

 

Lagerleien kan reguleres med 1 – en måneds varsel.

 

Leietaker samtykker at utleier kredittsjekker kunden.

 

Leietakers ansvar

 

Leietaker besørger selv evt. for forsikring (meld adresseendring til forsikringsselskapet).

 

Det er forbudt å lagre propanflasker, maskiner med brennbar væske o.l. inne i bygningen.

 

Kjøleskap, frysere, vaskemaskin o.l. skal være rengjort (for ikke å tiltrekke seg skadedyr) og tømt for vann. Leietaker er erstatningsansvarlig for fukt, mugg og andre skader som evt. oppstår fra dette på annet innbo e.l.

 

Det er ikke tillatt å røyke, nyte alkohol eller andre rusmidler inne på lageret. Husdyr har ikke adgang inne på lageret.

 

Det er ikke tillatt å lagre tyvegods i lagerobjektet eller på området til utleier.

 

Det er ikke tillatt å sette igjen gjenstander eller søppel utenfor lagerobjektet uten avtale. Dette blir levert på avfallsplass uten varsel for leietakers regning.

 

Alle dører skal holdes lukket og det er IKKE tillatt og slippe inn andre personer. Alle skal benytte sin egen kodebrikke. Brudd på dette medfører oppsigelse av kontrakt.

 

Utleiers ansvar

 

Utleier forbeholder seg retten til å nekte å leie ut et lagerobjekt uten nærmere begrunnelse.

 

Utleier utleverer ikke nøkkel eller adgangsbrikke til utenforstående som ikke har tilhørighet til Multidrift Eiendom.

 

Lageret kontrolleres jevnlig mot skadedyr av profesjonell partner (umulig å garantere 100 % mot skadedyr).

 

Lageret er videoovervåket 24 timer. Overvåkningen er direktekoblet mot Brannsentral og Nokas.

 

Ved eventuelt konkurs eller brann opphører leiekontrakten med øyeblikkelig virkning.

Kontakt oss

Telefon 69 26 53 23

post@minilagring.no

Åpningstider selvbetjent lager

Alle dager hele året kl. 06.00 - 23.30